Medlemslogin

Søg på Schæferhundeklubben

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

Søg på Schæferhundeklubben

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

×


Repræsentantskabet

 


§ 22. REPRÆSENTANTSKABET

Repræsentantskabet er klubbens højeste myndighed i alle sager, der ikke i henhold til lovene afgøres af hovedbestyrelsen eller rådene eller er genstand for urafstemning eller er henlagt til Dansk Kennel Klubs afgørelse.

Repræsentantskabet består af:

Hovedbestyrelsen

Kredsrepræsentanter

DKK’s formand og direktør, der kan lade sig repræsentere ved stedfortræder (deltager uden stemmeret)

Klubbens redaktør og sekretariatsleder (deltager uden stemmeret)

Kredsenes repræsentation ved det årlige repræsentantskabsmøde sker efter følgende regler:

Fra 1 til 100 medlemmer giver ret til 2 repræsentanter

Fra 101 til 150 medlemmer giver ret til 3 repræsentanter

Fra 151 til 200 medlemmer giver ret til 4 repræsentanter.

Sekretariatet meddeler senest den 1/1 hvert år kredsene deres antal repræsentanter.

Antallet af repræsentanter opgøres på baggrund af antal kreds-medlemmer med registreret betalt forfaldent kontingent pr. 30/11.

I tilfælde af forfald blandt de valgte repræsentanter, er kredsbestyrelsen – såfremt kredsen som følge af afbud vil blive underrepræsenteret – berettiget til at udpege stedfortrædere for disse.

En kredsrepræsentant er alene bundet af sin egen overbevisning.

Senest 8 dage efter kredsgeneralforsamlingens afholdelse, fremsendes/mailes navne,

postadresser, e-mail adresser samt telefonnumre på kredsbestyrelse, suppleanter, revisor,

revisorsuppleant samt kredsrepræsentanter til sekretariatet.

Æresmedlemmer af Schæferhundeklubben for Danmark har taleret ved klubbens

repræsentantskabsmøde (men har ikke stemmeret).

Kredsrepræsentanternes deltagelse i repræsentantskabsmødet er betinget af at disse har betalt forfaldent kontingent for perioden hvor repræsentantskabsmødet afholdes.
Aktuelle hvalpekuld

Aktuelle hvalpekuld / hvalpeliste med DKK-stambog