MEDLEMSLOGIN

Medlemslogin

Søg på Schæferhundeklubben

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

Søg på Schæferhundeklubben

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

×

Væsensbedømmelse (SV-Wesenbeurteilung)

(Gældende fra og med 2023)

 

 


Bestemmelser vedr. afholdelse af væsensbedømmelser(WB) i Danmark.

 

Gældende indtil foråret 2024, hvorefter den evalueres.

 

I.                                  ALMENT

Kredsene – Inden arrangementet

1. Arrangementet skal oprettes på Caniva 4 uger inden afholdelse.

2. Kredsen indhenter dommeraccept vedr. dato(er), tidspunkt.

3. Kredsen indhenter godkendt medhjælperaccept vedr. dato(er) og tidspunkt.

4. Kredsen indhenter godkendt sekretæraccept vedr. dato(er) og tidspunkt.

5. Kredsen opretter arrangementet på Caniva med angivelse af ”prøveleder” fra kredsen.

6. Kredsen afstemmer med dommeren omkring diverse redskaber, der skal bruges på dagen.

7. Banen opstilles efter anvisning som kan findes længere nede på denne side.

8. Deltagergebyret er minimum 400,- kr. pr. hund, hvoraf 125,- skal betales til hovedklubben. Hovedklubbens beløb bruges til efteruddannelse af dommere (50,-) og software etc. (75,-). Hæver kredsen deltagergebyret evt. pga. store udgifter, hæves betalingen til hovedklubben ikke. 

Kredsene – På dagen

1. Kredsene afregner selv med dommer, medhjælper og sekretær som følger:

WB-dommer: Kørepenge jf. klubbens takst + udlæg til bro/hotel (min. kr. 500,- pr. dag)

WB-hjælper: Kørepenge jf. klubbens takst + udlæg til bro/hotel (min. kr. 500,- pr. dag)

WB-sekretær: Kørepenge jf. klubbens takst + udlæg til bro/hotel (min. kr. 500,- pr. dag)

Det står sekretæren frit for at opkræve kr. 50,- for toner og papir, hvis eget udstyr medbringes.

Deltagere

1. Tilmelder via Caniva og uploader stambog og ejerbevis. NB! 1 hundefører må max. fremføre 2 hunde pr. arrangement. Hunden skal være minimum 9 mdr. for at deltage.

2. Ejer/hundefører skal være medlem af Schæferhundeklubben.

3. Når tilmelding og betaling er modtaget, kan deltageren frigives i Caniva.

4. Hundeføreren skal på dagen medbringe original stambog, ejerbevis og resultathæfte.

5. Hundeføreren følger under hele bedømmelsen, bedømmeren/hjælperens anvisninger.

6. Hver bedømmelse varer ca. 25-30 minutter.

7. Hundeføreren modtager en mundtlig gennemgang fra bedømmeren, efter endt bedømmelse.

8. Hundeføreren modtager sine papirer retur, når dagens sidste hund er bedømt, med stempel i den originale stambog og udfyldt resultathæfte.

9. Hundeføreren modtager en skriftlig bedømmelse underskrevet af bedømmeren.

Sekretæren

1. Sørger for at medbringe de bedømmelsesskemaer, der skal bruges på dagen.

2. Efter hver hund er bedømt udfyldes den Excel-fil, der indeholder den danske bedømmelse og som skal udleveres på dagen.

3. For-udfylder resultathæfter og klargør alt, så det er let tilgængeligt, når alle har været igennem bedømmelsen.

4. Der stemples og håndunderskrives på stambogen, i resultathæftet og på den danske bedømmelse af bedømmeren.

5. Sørger for at alle bedømmelses-sedler kommer til WB-udvalget.

WB-udvalg

1. WB-udvalget sørger for at indtaste data i den tilgængelige software.

2. Når WB-udvalget har indtastet hundeførers og hunds data sendes de til SV.

3. De hunde der har deltaget og gennemført, bliver offentliggjort på Schæferhundeklubbens hjemmeside og vil være synlig for medlemmer af klubben.

Ændringer og tilføjelser

I disse bestemmelser vedr. afvikling af væsensbedømmelse fremgår de anvisninger og regler, som ikke er indeholdt i det almindelige prøvereglement. Schæferhundeklubbens bestemmelser vil blive ajourført, når eller hvis, der ændres på regler eller betingelser fra SV‘s/WUSV’s side.


II.                                AFVIKLINGEN

Rækkefølgen af momenter og øvelser skal følges fuldstændigt.

III.                              TEKNISK UDSTYR (ADMINISTRATION)

Medbringes af sekretæren.

Software leveres af Schæferhundeklubben og data om hunde og hundeførere tastes ind af sekretæren inden afviklingen af væsensbedømmelse. Data indtastes herefter i SV's database.

        

IV.                      TILRETTELÆGGELSE

Der nedsættes et udvalg til varetagelse af bl.a. planlægning af væsensbedømmelser (WB); herunder geografisk fordeling og tildeling af bedømmer. WB-udvalget godkender oprettede arrangementer i Caniva.

Det skal være muligt at arrangere yderligere WB, hvis der er behov for det.

 

V.                       UDSTYR/INDRETNING/OPSTILLING

Forløbet af kategorierne findes i kapitel VI.

Kategori 1 – Tilgængelighed

Kategori 2 – Social adfærd

Kategori 3 – Følsomhed over for lydindtryk

Kategori 4 – Motorisk sikkerhed

Kategori 5 – Leg og byttedrift

Kategori 6 – Leg under belastning

Kategori 7 – Alment væsen

 

VI.                      BESTEMMELSER VEDR. AFVIKLING/FORLØB AF KATAGORIERNE

I det følgende beskrives de aktuelt gældende bestemmelser vedr. forløbet af en væsensbedømmelse (WB).

WB er grundlæggende udendørsarrangementer.

Generelt har de anvendte tillægsord for samtlige kategorier til formål at belyse:

Hvilken genetisk relevans der bliver vurderet i de enkelte øvelser og hvordan denne vurdering kan foretages for at denne skal kunne danne grundlag for en retvisende evaluering inden for konteksten.

Der er oplistet mulige valg af adjektiver (udtryk) i beskrivelsen. Pr. kategori kan bedømmeren maximalt anvende 2-3 adjektiver.

I feltet til bemærkninger kan der ikke tilføjes noget til bedømmelsen, udover f.eks. opstået sygdom hos en hund.

Kategori 1 – Bedømmelse af tilgængelighed

Øvelse 1 til 3

Hunden skal kunne lade sig berøre på forskellige kropsdele af hundeføreren såvel som af en fremmed person, f.eks. dommeren eller dommerens assistent.

Øvelse 1 – ID-kontrol

·        Hvis en hunds ID ikke kan fastslås med scanneren, kan hunden ikke deltage i væsensbedømmelsen.

Afbrydelse bliver i det tilfælde betegnet som ”ej deltaget.”

Øvelse 2 – tandkontrol

·        Hunden, som er i line, skal stå frit og ikke være under tvang.

Øvelse 3 – måling på plade

Kategori 2 – social adfærd øvelse 4 til 6

I denne kategori bliver hundens forhold til mennesker bedømt, såvel en menneskegruppe som en enkeltperson, ligesom mødet med en artsfælde bliver bedømt.

Øvelse 4 – forhold (kontakt) hund/hundefører

Øvelse 5 – adfærd i en gruppe af personer

Øvelse 6 – møde med en fremmed hund

Kategori 3 – følsomhed over for lyd/larm

Øvelse 7 til 9

I denne kategori bliver hunden udsat for forskellige akustiske påvirkninger, som f.eks. lyden af en motor, raslen, hvor en kæde falder ned på en metalplade – og som den største belastning skudprøven.

Øvelse 7 – lydkilde ”motorsav uden sværd”

·        Hundeføreren begiver sig til en anvist position (ca. 4 meter væk fra lydkilden) og bliver stående der med hunden i løs line (hunden skal stå roligt). Hunden skal stå i blikretning mod bedømmeren (ikke mod lydkilden).

·        Det er tilladt hundeføreren at anvende enkelte verbale hjælpeord, når hunden nærmer sig lydkilden.

Øvelse 8 – larm fra ”kæde”

Øvelse 9 – skudfølsomhed

·        Hunden skal opholde sig stående i løs line hos hundeføreren. (hunden skal stå roligt).

·        Hunden skal stå i blikretning mod bedømmeren.

·        På en afstand af ca. 15 skridt afgives 2 skud (6 mm) med 5 sekunders mellemrum; herved skal hunden forholde sig neutral.

Kategori 4 – motorisk sikkerhed

Øvelse 10 til 12

I denne kategori bliver hunden bedømt på sin motoriske sikkerhed og legelyst underbelastende forhold (vippe-pladen) såvel som den motoriske sikkerhed (følsomhed over for højde) bliver bedømt.

Øvelse 10a – opstigning på vippepladen

Øvelse 10b -stabilitet på vippepladen

·        Indledningsvis gives motivationsgenstanden (f.eks. bold i snor) fra assistenten – helst uden at skabe opmærksomhed fra hunden – til hundeføreren.

·        Overfladen må ikke være præpareret (se kategori 4 udstyr/indretning).

·        Hunden må ikke sidde på vippepladen.

Øvelse 11 – driftmål på vippepladen

·        Efter afslutning af øvelse 10b leverer hundeføreren motivationsgenstanden tilbage til assistenten.

Øvelse 12 opstigning/følsomhed for højde

Følsomhed for højde: Der skal bruges 6 ”ølborde” af den type, som findes i handelen, 220 cm lange, 75 cm høje og ca. 70 cm brede. Bordene kan evt. fastgøres til underlaget med teltpløkker eller U-jern.

·        Bordene skal stå fast på underlaget og kan om nødvendigt fastgøres med teltpløkker eller U-jern. Der må ikke anvendes skridsikker belægning eller lignende belægning på bordene, bortset fra opstigningen.

·        Mellem bord 4 og 5 skal der være en spalte på ca. 10 cm.

Kategori 5 – leg og byttedrift del 1

Øvelse 13 -15

Her lægges fokus på legen mellem hund og ejer, ligesom på hundens lyst til leg med en fremmed person (assistenten) og på, hvordan hundens intensitet er til stede ved et blokeret bytte (findelyst).

Øvelse 13 – leg med hundeføreren

Øvelse 14 – leg med assistenten

Øvelse 15 – findelyst

Det skal bruges en frugtkasse el.lign. af kunststof med huller i og 2 – helst 4 pløkker til fixering af kassen til underlaget.

·        Hundeføreren motiverer hunden (uden at den bider i motivationsgenstanden) og begiver sig herefter ud til den fastgjorte frugtkasse – som er placeret ca. 15 m væk – og lægger genstanden under kassen.

·        Efter at hundeføreren har placeret genstanden (f.eks. bold eller bidepølle) under kassen, skal kassen stadig være fixeret med alle pløkkerne.

Kategori 6 – adfærd under belastning (glat gulv) øvelse 16 og 17

Her ligger fokus på hundens udtryk og motorik på et glat gulv såvel som på leg, at ville/kunne finde og på hundens nervefasthed ved larm i et lukket rum med glat gulv (legelyst, følsomhed over for larm/høj lyd, kropsholdning, udtryk).

Øvelse 16 – motorisk sikkerhed på glat gulv

Øvelse 16a – larm

Øvelse 17 – lege- og byttedrift på glat gulv

Øvelse 17a – findelyst

Kategori 7 – hunden alene og møde Øvelse 18

Hvordan forholder hunden sig, når den er ladt alene og står bundet, og hvordan forholder den sig i mødet med en fremmed person.

Øvelse 18a – adfærd når hunden er ladt alene

Øvelse 18b – møde

VII. AFBRYDELSE AF VÆSENSBEDØMMELSE

Bedømmeren har grundlæggende mulighed for under hele forløbet af bedømmelsen at afbryde denne, hvis hunden inden for en rimelig tid stadig ikke viser sig kontrollerbar, eller hvis hunden ikke lader sig kontrollere, så den næste øvelse kan gennemføres.

Påtegnelse på stamtavlen:

Ved afbrud på grund af manglende, grundlæggende lydighed stemples der ikke på forsiden af stamtavlen. Væsensbedømmelsen udgør her én af to mulige fremstillinger.

Sygdom:

Skulle væsensbedømmelsen blive afbrudt af bedømmeren for at skåne hunden p.g.a. en opstået skade eller anden opstået sygdom, dokumenteres dette af bedømmeren ved at bemærke årsagen i feltet ”Bemærkning” og videreformidles til officielt ansvarlige til registrering. Uforskyldt, pludselig opstået sygdom under bedømmelsen vil også kunne forekomme eller først blive bemærket mellem øvelserne. Der accepteres i den forbindelse ikke dyrlægeattester. Hvorvidt der skal ske en afbrydelse af væsensbedømmelsen for at tilgodese hundens velbefindende beror altid på bedømmerens skøn.

Påtegnelse på hundens stamtavle:

Der stemples ikke på forsiden af stamtavlen, men der noteres på bagsiden af stamtavlen: ”WB afbrudt på grund af sygdom.” Væsensbedømmelsen betragtes derefter som ”ej deltaget.” Efter endt sygdom har hunden igen 2 muligheder for at blive væsensbedømt. Hunden kan således fremstilles ved næstkommende lejlighed. (Ikke aktuelt i Danmark ved brug af danske bedømmere: Skulle hunden i den mellemliggende periode være fyldt 13 mdr., er det muligt at fremstille hunden inden for de næste 3 mdr. uden særlig tilladelse. En senere fremstilling vil medføre krav om særlig tilladelse til deltagelse samt forhøjet gebyr.)

Overbelastning:

I tilfælde af, at bedømmeren afbryder væsensbedømmelsen (f.eks. på grund af overbelastning af hunden), påtegnes/noteres dette på bedømmelsesskemaet, som sendes til den officielle lagring af resultater(?).

Påtegning i stamtavle (resultathæfte?:

”Afbrud på grund af overbelastning” noteres på stamtavlens bagside, og der stemples ikke på forsiden. Væsensbedømmelsen udgør i dette tilfælde én af to mulige fremstillinger.

Angst, aggression, skud:

I tilfælde af, at væsensbedømmelsen afbrydes på grund af angst, aggression eller skud, er det kun muligt at fremstille hunden én gang yderligere.

Påtegnelse på hundens stamtavle:

Årsag til afbrydelse angives på bagsiden af stamtavlen (eller i resultathæftet?). Der stemples ikke på forsiden.

Diskvalifikation:

Hvis der konstateres snyd, skal bedømmeren diskvalificere deltageren fra videre deltagelse med påtegnelsen: ”Diskvalificeret på grund af usportslig opførsel.” Væsensbedømmelsen udgør her én af to mulige fremstillinger.

Påtegnelse på hundens stamtavle:

Årsag til diskvalificeringen anføres på bagsiden af stamtavlen og i resultathæftet. Der stemples ikke på forsiden.

 

Schæferhundeklubben for Danmark, 24/3-2023 (oversættelse af den tyske procedure er udført af Ulla Hansen)

Tysk udgave findes ved at klikke på dette link: SV - Durchführungsbestimmungen zur Wesensbeurteilung

Prüfungsordnung - Wesenbeurteilung und SV-Zuchtanlagenprüfung (SV-ZAP) Fassung 2021


Udskriv denne side

Nyheder


Sekretariatet holder sommerferie i juli

11. juni 2024
Sommerferien nærmer sig med raske skridt, og det gælder også for sekretariatet.
Sekretariatet holder nemlig ferielukket i juli måned, hvor der ikke vil blive besvaret mails eller telefon i denne periode.
Har du brug for hjælp i sekretariatets ferie, kan du kontakte Forretningsudvalget i Schæferhundeklubben, fu@schaeferhund.dk.
Sekretariatet ønsker Schæferhundeklubbens medlemmer en god sommer.