MEDLEMSLOGIN

Medlemslogin

Søg på Schæferhundeklubben

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

Søg på Schæferhundeklubben

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

×

Schæferhundeklubben for Danmark's love

 

 


 

 § 1. Navn og hjemsted: 

Klubbens navn er Schæferhundeklubben for Danmark. 

Schæferhundeklubben for Danmark er en specialklub tilsluttet Dansk Kennel Klub. 

1. Klubbens hjemsted og værneting er den kommune/retskreds, hvor formanden bor. 

2. DKK's love og bestemmelser har forrang for specialklubbens love og den mellem parterne i medfør af § 6, stk. 2, i DKK's love oprettede overenskomst 

 

§ 2. Organisation: 

Klubben er opbygget med: 

• Urafstemning 

• Repræsentantskab 

• Hovedbestyrelse 

• Avlsråd/Brugshunderåd 

• Kredse 

• Medlemmer 

 

§ 3. Klubbens formål: 

Klubben har til formål i samarbejde med DKK og i overensstemmelse med DKK’s formål og internationale forpligtelser at arbejde for at fremme kendskabet til schæferhunden og gennem oplysning om hensigtsmæssig avl at bidrage til at bevare og/eller forbedre racens kvalitet i forhold til FCI-standarden, herunder sundhed, temperament, eksteriør og brugsegenskaber. 

Til opnåelse af disse formål skal klubben bl.a.: 

• Gennem samarbejde med opdrætsinteresserede medlemmer søge sundt avlsarbejde med typiske, fysisk og mentalt sunde schæferhunde fremmet. 

• Afholde avlskåringer. 

• Afholde skuer og udstillinger. 

• Afholde lydighedskurser, drive brugshundearbejde og afholde prøver, 

• Virke for en landsdækkende kredsorganisation. 

• Udgive et medlemsblad. Bladet kan udgives på papir eller digitalt.

• Samarbejde med nationale og internationale organisationer. 

• Virke for en landsdækkende konkurrencesport. 

• Fremme forståelsen for god behandling af hunden som husdyr og brugs- dyr. 

 

 

§ 4. Medlemskab 

Stk. 1. Som medlem kan optages enhver, der fremsætter begæring herom, og som accepterer medlemsbetingelserne. Medlemmer, der ikke er myndige, har ikke stemmeret og er ikke valgbare. 

Stk. 2. Udelukket fra optagelse er bl.a. personer, der 

a. er medlem af en af DKK ikke anerkendt kynologisk forening 

b. med videresalg for øje opkøber hunde 

c. opdrætter og/eller sælger hunde, der ikke er stambogsført i DKK eller anden af FCI anerkendt organisation 

d. formidler køb og salg af hunde på måder, der strider mod DKK’s formål og interesser 

e. modarbejder DKK’s eller en af denne anerkendt specialklubs interesser. 

 

Afgørelse vedrørende medlemsoptagelse træffes af hovedbestyrelsen. 

Klage over nægtet optagelse kan indbringes for klubbens repræsentantskab. Ny indmeldte tilføres automatisk den kreds, der geografisk dækker medlemmets bopæl, medmindre andet begæres. 

Flytning til en anden kreds end den et medlem automatisk eller efter eget ønske er tilført bliver først effektiv efter at et eventuelt økonomisk mellemværende med tidligere kredse er afviklet, og indtil mellemværendet er afviklet, kan vedkommende ikke deltage i kredsaktiviteter i den kreds han/hun overføres til. 

Nærmere regler for overflytning til anden kreds fastsættes af hovedbestyrelsen. Medlemskab fortabes, når et medlem har forfalden gæld til Schæferhundeklubben for Danmark eller en af dennes kredse. 

 

§ 5. Familiemedlemmer: 

Et medlems ægtefælle/samlever kan mod betaling af halvt kontingent opnå fuldt medlemskab. Der gives adgang til medlemsbladet online version.

 

§ 6. Ungdomsmedlemmer: 

Som ungdomsmedlemmer optages børn og unge under 18 år. Ungdoms-medlemmer betaler halvt kontingent og gives adgang til medlemsbladets online version, men har ikke stemmeret og er ikke valgbare. Ved indmeldelse skal fødselsdato opgives. 

For ungdomsmedlemmer kan der oprettes en særlig ungdomsafdeling. 

De nærmere regler for ungdomsafdelingens organisation og virke fastsættes af hovedbestyrelsen. 

 

§ 7. Folkepensionister/førtidspensionister/seniorpensionister: 

Medlemmer, der modtager folkepension/førtidspension/seniorpension, kan mod betaling af halvt kontingent bevare fuldt medlemskab og gives adgang til medlemsbladets online version. 

 

§ 8. Kontingentfrie medlemmer 

Æresmedlemmer samt Dansk Kennel Klubs formand og direktør er kontingentfrie medlemmer. Kontingentfrie medlemmer gives adgang til medlemsbladets online version. 

 

§ 9. Æresmedlemmer: 

Til æresmedlemmer kan udnævnes personer, der har ydet en særlig fortjenstfuld indsats for schæferhundesagen. 

Indstilling om udnævnelse af æresmedlemmer forelægges repræsentantskabet af hovedbestyrelsen. 

 

§ 10. Udmeldelse: 

Udmeldelse af klubben sker skriftligt til klubbens sekretariat. Forudbetalt kontingent tilbagebetales ikke. 

 

§ 11. Kontingent: 

Medlemskontingent samt kontingent til kredsen fastsættes af hovedbestyrelsen og betales forud for et år ad gangen. Kredskontingentet udgør for et fuldt år til enhver tid kr. 135*/65** af medlemskontingentet til Schæferhundeklubben for Danmark. 

Kontingentet opkræves af Schæferhundeklubben for Danmark. Kredsens andel udbetales kvartalsvis for nye medlemmer og årligt den 30/6 for eksisterende medlemmer.

Forfaldsdagen fastsættes for de enkelte medlemmer til den 1. maj. Det første år opkræves fra indmeldelsesmåneden og frem til og med den 30. april. Herefter betales der den 1. maj for et helt års medlemsskab.
For nye medlemmer opkræves for perioden fra den 1. i den måned, hvori indmeldelsen er sket, frem til den 30. april. Ved næste kontingentopkrævning fastsættes forfaldsdatoen til den 1. maj. Sidste rettidige betalingsdato er den 1. maj. 

Kontingentrestance ud over en måned, regnet fra sidste rettidige indbetalingsdag, medfører fortabelse af medlemskab, stemmeberettigelse, valgbarhed og tillidsposter. Medlemskab generhverves automatisk ved fornyet indbetaling, men tillidsposter kan ikke automatisk generhverves. 

*135 kr.: Fuldt betalende medlem 

** 65 kr.: Ungdoms-, familie- og pensionistmedlem   

 

§ 12. Kredsene: 

Schæferhundeklubben for Danmark er geografisk opdelt i et antal kredse, der arbejder inden for en eller flere kommuner og har til opgave at fremme klubbens formål. 

Vedtægter for kredsene er optaget som bilag til lovene. 

Kredsene er forpligtet til at rette sig efter hovedforeningens love i tilfælde, hvor kredsvedtægterne giver baggrund for en anden forståelse. 

Kredsvedtægterne kan kun ændres på kredsgeneralforsamlingen, når forslag herom er rettidigt fremsendt, og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer – blanke stemmer medregnes ikke – stemmer herfor, og er først gældende, når repræsentantskabet har ændret de tilsvarende bestemmelser i hovedklubbens love. 

Nye kredse kan oprettes i områder, hvor der skønnes at være grobund for et lokalt kredsarbejde af avls- og/eller brugsmæssig karakter. 

Ansøgning om oprettelse af nye kredse indsendes til hovedbestyrelsen. 

Hver kreds ledes af en kredsbestyrelse på 3 eller 5 medlemmer, der vælges på den årlige kredsgeneralforsamling, som afholdes senest den 15. februar. 

Kredsbestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode. 

I kredse, hvor kredsbestyrelsen tæller 3 medlemmer, vælges kredsformand de ulige årstal og kredskasserer og kredssekretær, der tillige er næstformand, de lige årstal. 

I kredse, hvor kredsbestyrelsen tæller 5 medlemmer, vælges kredsformand og et bestyrelsesmedlem de ulige årstal og næstformand, kredskasserer og kreds- sekretær de lige årstal. 

Endvidere vælges hvert år 2 suppleanter til kredsbestyrelsen samt en revisor og en revisorsuppleant eller evt. et revisionsfirma. Vælges suppleanterne til kreds- bestyrelsen under en og samme valghandling, er den suppleant, der opnår flest stemmer 1. suppleant. I tilfælde af stemmelighed trækkes der lod om rækkefølgen. Suppleanterne skal indkaldes i den rækkefølge de er valgt, i tilfælde, hvor et kredsbestyrelsesmedlem udtræder af kredsbestyrelsen eller af andre grunde får varigt forfald. 

I tilfælde, hvor en suppleant indtræder i kredsbestyrelsen, er denne berettiget til at konstituere sig. Hvis en suppleant indtræder i kredsbestyrelsen sættes vedkommendes post på valg ved førstkommende kredsgeneralforsamling, selvom posten ikke har ordinært valg. Vedkommende skal således vælges for den resterende periode, indtil posten har ordinært valg. 

Valg af ikke tilstedeværende medlemmer kan kun finde sted, når vedkommende skriftligt har givet tilsagn om at ville modtage valg. 

Kredsene tegnes af kredsformanden, alternativt af 2 kredsbestyrelsesmedlemmer i forening. Dokumenter vedrørende lån samt køb, salg og pantsætning af kredsens aktiver kræver underskrifter fra den samlede kredsbestyrelse. 

 

Ved accept af kandidatur til en tillidspost i Schæferhundeklubben for Danmark accepteres offentliggørelse af navn, kredstilhørsforhold, telefonnummer og e-mailadresse. Ved henvendelse til klubbens sekretariat kan man frabede sig offentliggørelse af personlige data.

 

§ 13. Kredsgeneralforsamling: 

Dagsordenen for den årlige kredsgeneralforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af 2 stemmetællere 

3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse 

4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed. 

5. Indkomne forslag 

6. Valg, jfr. § 12, og valg af kredsrepræsentanter, jfr. § 23. 

7. Eventuelt 

Kredsgeneralforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel. 

Forslag, der ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, skal være  kredsformanden i hænde senest 8 dage før kredsgeneralforsamlingens afholdelse. 

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen, og med rettidigt betalt forfaldent kontingent. Medlemmer der betaler kontingent senere end udgangen af forfaldsmåneden (restance) er først stemmeberettigede og valgbare 3 måneder efter betalingsdatoen. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret jfr.§6. Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev. 

 

Ekstraordinær kredsgeneralforsamling: 

Ekstraordinær kredsgeneralforsamling indkaldes, når kredsbestyrelses finder det nødvendigt, eller når mindst 25% af kredsens stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver samlet begæring herom til kredsformanden med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet på en ekstraordinær kredsforsamling. En skriftlig begæring er kun gyldig, såfremt den afleveres personligt af hvert enkelt medlem (enten via mail eller via et underskrevet brev), og såfremt den indeholder medlemmets fulde navn samt medlemsnummer.
Andre spørgsmål kan ikke behandles på ekstraordinær kredsgeneralforsamling. Afholdelse skal ske senest 1 måned efter begæringens modtagelse og med mindst 14 dages varsel. 

Ekstraordinær kredsgeneralforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen ikke længere er fuldtallig og ikke længere kan blive det, fordi suppleanter ikke er til rådighed. 

Endvidere kan klubbens hovedbestyrelse foranledige indkaldelse til ekstra-ordinær kredsgeneralforsamling. Indkaldelsesvarsel mindst 14 dage. 

Stemmeberettigede og valgbare ved ekstraordinær kredsgeneralforsamling er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab i kredsen forud for den ekstraordinære kredsgeneralforsamling, og med rettidigt betalt forfaldent kontingent. Medlemmer der betaler kontingent senere end udgangen af forfaldsmåneden (restance) er først stemmeberettigede og valgbare 3 måneder efter betalingsdatoen.

Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret jfr.§ 6 

Vedtagelser på ekstraordinære kredsgeneralforsamlinger sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres. 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev. 

 

§ 14. Kredsenes arbejde, forpligtelser og rettigheder 

A. Kredsenes formål er på lokalt plan at virke for formålsparagraffens opfyldelse ved at samle interesserede til arrangementer i schæferhundesagens interesse, samt styrke forbindelsen mellem medlemmerne og Schæferhundeklubben for Danmark. 

B. Kredsbestyrelsen er forpligtet til at arbejde efter klubbens love og er i ikke lovbestemte forhold til enhver tid underkastet hovedbestyrelsens bestemmelser. 

C. Kredsbestyrelsen er forpligtet til at oprette træningsplads. Kredsbestyrelsen træffer alle beslutninger omkring drift, vedligehold mv. af den træningsplads samt klubhus mv., der er stillet til rådighed af enten private eller kommune.

Kredsbestyrelsen træffer alle beslutninger omkring udlån af klubhus, materialer/materiel som er indkøbt/eller stillet til rådighed af kredsbestyrelsen.

D. Kredsbestyrelsen fastsætter størrelsen af det gebyr, der skal erlægges for deltagelse i det af kredsen organiserede trænings- og brugshundearbejde samt for brug af træningspladsen.

E. Udvalg til varetagelse af særlige arbejdsopgaver nedsættes af bestyrelsen og er til enhver tid underkastet dennes bestemmelser.

F. De bedømmelsesarrangementer (udstillinger, skuer, hvalpeshows og

prøver), som kredsen måtte ønske at afholde, skal til enhver tid være godkendt af hovedbestyrelsen, respektive brugshunderådet/avlsrådet.

G. Bestyrelsens arbejde er ulønnet.

H. Kredsen tegnes af formanden, alternativ af to bestyrelsesmedlemmer i forening. Dokumenter vedrørende lån samt køb, salg og pantsætning af kredsens aktiver kræver underskifter fra den samlede bestyrelse

 

 

§ 15. Kredsenes økonomi: 

Kredskontingent for kredsene opkræves af Schæferhundeklubben for Danmark, jfr. § 11. Gebyrer for deltagelse i officielle arrangementer (LD-skuer, skuer, kombiarrangementer, hvalpeshows, prøver og konkurrencer) afregnes med et fast gebyr jf. gældende bestemmelser. Dommerudgifter afholdes af den arrangerende kreds. Undtaget herfra er dog gebyrer og dommerudgifter ved hovedforeningens arrangementer, som afregnes efter fast gebyr jf. gældende bestemmelser. Kredsbestyrelsen er, indtil der er meddelt ansvarsfrihed på kredsgeneralforsamlingen, ansvarlig for kredsens regnskab. 
Kredsenes regnskabsår går fra 1/1 til 31/12 

 

§ 15. a. Kredsophævelse:

I tilfælde af kredsophævelse overføres kredsens aktiver til Schæferhundeklubben for Danmark. Disse midler skal dog jf. Folkeoplysningslovens §5, stk. 3 anvendes til almennyttige formål. Hovedbestyrelsen kan dog dispensere herfra. Kredsens regnskab for de seneste to år samt regnskabet for ophørsåret indsendes i forbindelse med kredsophævelsen til Schæferhundeklubben for Danmark. I kredse, hvor der ingen aktiviteter er, kan disse nedlægges af HB, eller sættes i bero i periode. Ændres dette, kan kredsen genopstå.

 

§ 16, Hovedbestyrelse, Avlsråd og Brugshunderåd: 

Klubben ledes af en hovedbestyrelse på 7 medlemmer: landsformand, næstformand, sekretær, kasserer, et bestyrelsesmedlem, formanden for klubbens Avlsråd og formanden for klubbens Brugshunderåd. Valg af hovedbestyrelse finder sted  på repræsentantskabsmødet, som afholdes hvert  år og gælder for en 2-årig periode. Landsformand og rådsformænd skal vælges med absolut majoritet. Valg af ikke tilstedeværende personer kan kun finde sted, når vedkommende skriftligt har givet tilsagn om at ville modtage valg. 

Landsformand, kasserer og avlsrådsformand vælges de ulige årstal. Næstformand, sekretær, bestyrelsesmedlem og brugshunderådsformand vælges lige årstal. Vedrørende valg af rådsformænd, skal der vælges en suppleant til de to rådsformænd hvert år. Endvidere vælges 2 bestyrelses-suppleanter. Suppleanterne vælges for et år ad gangen. I tilfælde hvor en suppleant indtræder i hovedbestyrelsen, er hovedbestyrelsen berettiget til at konstituere sig. Hvis en suppleant indtræder i bestyrelsen, sættes vedkommendes post på valg ved førstkommende repræsentantskabsmøde, selvom posten ikke har ordinært valg. Vedkommende skal således vælges for den resterende periode, indtil posten har ordinært valg. 

Alle Suppleanter vælges for 1 år, og deres gerning starter umiddelbart efter repræsentantskabsmødets afslutning, og ophører ved det næste repræsentantskabsmødes start. 

HB-medlemmer skal være medlem af DKK.

Avlsrådet består af avlsrådsformanden samt af medlemmer, der udpeges af avlsrådsformanden og godkendes af hovedbestyrelsen 

Det tilstræbes, at 1 medlem af Avlsrådet er eksteriørdommer. 

Brugshunderådet består af brugshunderådsformanden samt af medlemmer, der udpeges af brugshunderådsformanden og godkendes af hovedbestyrelsen.

Det tilstræbes, at 1 medlem af Brugshunderådet er brugsprøvedommer. 

Fratrædelse af ovenstående tillidsposter skal ske skriftligt til sekretariatet.

Kandidater, der ønskes opstillet til valg på repræsentantskabsmødet, skal skriftligt indstilles til sekretariatet senest 4 uger før Repræsentantskabsmødets afholdelse.

Hvis der under Repræsentantskabsmødet opstår situationer, hvor der viser sig mangel på kandidater, så er det frit for repræsentanterne at stille sig til rådighed på mødet som valgbare.

Ved accept af kandidatur til en tillidspost i Schæferhundeklubben for Danmark accepteres offentliggørelse af navn, kredstilhørsforhold, telefonnummer og e-mailadresse. Ved henvendelse til klubbens sekretariat kan man kan man udbede sig en @schaeferhund.dk mailadresse til brug for arbejdet i Schæferhundeklubben for Danmark. Password til mailadressen ændres, såfremt man udtræder.

 

§ 17. Hovedbestyrelsens arbejde: 

Hovedbestyrelsen er i overensstemmelse med klubbens formål over for repræsentantskabet ansvarlig for klubbens ledelse og drift og træffer afgørelse i alle sager, der ikke udtrykkeligt er henlagt til repræsentantskabet eller urafstemning. 

På første hovedbestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet konstituerer hovedbestyrelsen sig med et forretningsudvalg bestående af landsformanden og 2 hovedbestyrelsesmedlemmer. Forretningsudvalget forestår klubbens daglige ledelse under ansvar over for hovedbestyrelsen. 

På det samme hovedbestyrelsesmøde udarbejdes der ansvars- og arbejdsfordeling for hovedbestyrelsens medlemmer. Ansvars- og arbejdsfordelingen indsættes i Gældende Bestemmelser. 

Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder hvem der skal befuldmægtiges til at disponere over klubbens midler. 

Over forhandlingerne i hovedbestyrelsen føres en protokol, der underskrives af samtlige deltagere. 

Hovedbestyrelseshverv er ulønnede, men hovedbestyrelsesmedlemmer erholder refusion af udgifter. Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg og ansætte nødvendig lønnet medhjælp. 

Hovedbestyrelsen har ret til, efter forudgående aftale, at deltage i alle møder, der afholdes i klubben. Deltagelse i udvalgsarbejde er ulønnet, men udvalgsmedlemmer erholder refusion af udgifter. 

Klubbens repræsentanter til DKK’s repræsentantskab udpeges af hovedbestyrelsen og skal være medlemmer af DKK. 

 

§ 18. Avlsrådets arbejde: 

Schæferhundeklubben for Danmark er  DKK's sagkundskab inden for avlsarbejdet vedrørende schæferhunden. 

Schæferhundeklubbens bestyrelse kan fastsætte specielle regler for avlsarbejdet med racen, og avlsforbud og restriktioner kan indføres, hvis arvemæssige begrundelser herfor foreligger.

Sådanne forbud og restriktioner kræver godkendelse fra DKK, inden de kan iværksættes.

Avlsrådet skal søge sundt avlsarbejde, herunder tilstræbe at dette opfylder Schæferhundeklubben for Danmarks til enhver tid gældende avlsanbefalinger, og kontrol hermed fremmet ved samarbejde med interesserede medlemmer. 

Opdrættermøder afholdes efter behov. 
(Møderne afholdes som landsdelsmøder i hhv. Fyn, Jylland og Sjælland, og arrangementet sker i samarbejde mellem den arrangerende kreds og Avlsrådet. Ved hvert møde repræsenteres Avlsrådet.)

Avlsrådet udarbejder avlskårings- og avls-godkendelsesregler, der forelægges hovedbestyrelsen og DKK til forhandling og godkendelse. 

Til at forestå avlskåringer og avlsgodkendelser kan avlsrådet i samråd med hovedbestyrelsen udnævne kåringsmænd eller nedsætte kåringsudvalg.

Kåringsmænd/-udvalg udnævnes og afsættes af Avlsrådet i samråd med hovedbestyrelsen.

Avlsrådet forestår tilrettelæggelse og afholdelse af klubbens årlige Hovedavlsskue og evt. landsdelsskuer, herunder tid, sted og dommerbesætning. 

Avlsrådets arbejde foregår under ansvar over for hovedbestyrelsen. 

 

§ 19. Brugshunderådets arbejde: 

Brugshunderådet leder klubbens brugshundearbejde. Brugshunderådet har pligt til at påse, at klubbens brugsprøveprogram stedse er i overensstemmelse med det program, der arbejdes efter inden for SV/FCI. Ændringer i klubbens lydigheds- og brugsprøveprogrammer opnår først gyldighed efter at have været forelagt klubbens hovedbestyrelse til godkendelse. 

Brugshunderådet tilrettelægger og koordinerer uddannelsen af figuranter og autoriserede instruktører. Brugshunderådet indstiller brugsprøvedommer-aspiranter til godkendelse af hovedbestyrelsen og tilrettelægger og forestår aspiranternes uddannelse til brugsprøvedommere. 

Godkendelse som brugsprøvedommer gives af hovedbestyrelsen efter indstilling af Brugshunderådet. 

Hovedbestyrelsen indstiller klubbens brugsprøvedommere til autorisation af DKK (FCI). 

Brugshunderådet forestår tilrettelæggelse og afholdelse af klubbens årlige Danmarksmesterskaber og udtagelser, herunder også tid, sted og dommerbesætning. Brugshunderådets arbejde foregår under ansvar over for hovedbestyrelsen.

 

§ 20. Regnskab: 

Klubbens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12. 

Hovedbestyrelsen er, indtil der er meddelt ansvarsfrihed, ansvarlig for klubbens regnskab. Regnskabet revideres af en statsautoriseret/registreret revisor, der godkendes for et år ad gangen af repræsentantskabet. 

Kassereren forelægger det reviderede regnskab for hovedbestyrelsen på det sidste møde inden repræsentantskabsmødet. 

Til det ordinære repræsentantskabsmøde forelægger hovedbestyrelsen budget for de kommende to regnskabsår. 

 

§ 21. Medlemsblad: 

Klubben udgiver et medlemsblad. Hovedbestyrelsen fastlægger medlemsbladets udstyr og omfang og ansætter redaktør samt udpeger to personer, der sammen med redaktøren danner redaktions-udvalg. 

Redaktøren forestår redigeringen af medlemsbladet. Medlemsbladet kan omfatte annoncering af hvalpekuld, der skal opfylde Schæferhundeklubben for Danmarks avlsanbefalinger.

 

§ 22. Repræsentantskabet: 

Repræsentantskabet er klubbens højeste myndighed i alle sager, der ikke i henhold til lovene afgøres af hovedbestyrelsen eller rådene eller er genstand for urafstemning eller er henlagt til Dansk Kennel Klubs afgørelse. 

Repræsentantskabet består af: 

Hovedbestyrelsen 

Kredsrepræsentanter 

DKK’s formand og direktør, der kan lade sig repræsentere ved stedfortræder (deltager uden stemmeret) 

Klubbens redaktør og sekretariatsleder (deltager uden stemmeret) 

 

Kredsenes repræsentation ved det årlige repræsentantskabsmøde sker efter følgende regler: 

Fra 1 til 100 medlemmer giver ret til 2 repræsentanter 

Fra 101 til 150 medlemmer giver ret til 3 repræsentanter 

Fra 151 til 200 medlemmer giver ret til 4 repræsentanter.  

Sekretariatet meddeler senest den 1/1 hvert år kredsene deres antal repræsentanter. Antallet af repræsentanter opgøres på baggrund af antal kreds-medlemmer med registreret betalt forfaldent kontingent pr. 30/11. 

I tilfælde af forfald blandt de valgte repræsentanter, er kredsbestyrelsen – såfremt kredsen som følge af afbud vil blive underrepræsenteret – berettiget til at udpege stedfortrædere for disse. 

En kredsrepræsentant er alene bundet af sin egen overbevisning. 

Senest 8 dage efter kredsgeneralforsamlingens afholdelse fremsendes/e-mailes navne, postadresser, e-mail adresser samt telefonnumre på kredsbestyrelse, suppleanter, revisor, revisorsuppleant samt kredsrepræsentanter til sekretariatet.

Medlemmer af Schæferhundeklubben for Danmarks brugshunderåd og avlsråd har taleret ved klubbens repræsentantskabsmøde (men har ikke stemmeret).

Æresmedlemmer af Schæferhundeklubben for Danmark har taleret ved klubbens repræsentantskabsmøde (men har ikke stemmeret) 

Kredsrepræsentanternes deltagelse i repræsentantskabsmødet er betinget af at disse har betalt forfaldent kontingent for perioden hvor repræsentantskabsmødet afholdes. 

Sekretariatschefen må deltage på og har taleret på repræsentantskabsmødet.
Sekretariatschefen har ikke stemmeret.

§ 23. Ordinært repræsentantskabsmøde: 

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i sidste halvdel af marts måned. Mødested og mødetidspunkt fastsættes af hovedbestyrelsen. 

Det årlige repræsentantskabsmøde indkaldes i december nummeret af ”Schæferhunden”, i januar/februar nummeret af ”Schæferhunden” offentliggøres landsformandens beretning. 

Samtidig med udgivelse af bladet offentliggøres dagsorden på klubbens hjemmeside.

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmetællere 

3. Landsformandens beretning fremlægges til henholdsvis godkendelse og orientering. 

4. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed. 

5. Kassererens forelæggelse af budget for de kommende to år til godkendelse. 

6. Indkomne forslag 

7. Valg af hovedbestyrelse m.v. 

8. Godkendelse af revisor 

9. Eventuelt 

 

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal indsendes elektronisk i redigerbart format til sekretariatet senest 4 uger før repræsentantskabsmødets afholdelse. Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet kan fremsættes af medlemmer, kreds- generalforsamlinger, hovedbestyrelsen, avlsråd og brugshunderåd. De fremkomne forslag skal senest 14 dage før repræsentantskabsmødets afholdelse, tillige med regnskab og budget udsendes til samtlige repræsentanter. 

Det er Hovedbestyrelsens ansvar, at alle indkomne forslag har en udformning, der muliggør, at de kan behandles på repræsentantskabsmødet.

Ved ændring af forslaget, skal ændringen godkendes af forslagsstilleren.

Hovedbestyrelsen skal ved invitation til repræsentantskabsmøde offentliggøre den præcise dato for frist for indsendelse af ændringsforslag.

 Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uanset fremmødet. 

 Enhver, der har fremstillet et lovforslag til repræsentantskabsmødet, har taleret under repræsentantskabets behandling af dette forslag. Taleretten begrænses til en kortvarig indledende argumentationstale, samt kortvarige svar på eventuelle spørgsmål til forslagsstilleren. Det er op til dirigenten at vurdere længden af taleretten, samt opretholde og håndhæve denne taleret.

Vedtagelser på repræsentantskabsmøder sker med almindeligt flertal med undtagelse af de tilfælde, hvor nærværende lov udtrykkeligt foreskriver andet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev. 

 Redigeret referat af mødet offentliggøres i ”Schæferhunden”. 

 Medlemmer med betalt forfaldent kontingent kan– dog uden tale- eller stemmeret – overvære repræsentantskabsmøde mod forudgående tilmelding. 

Under behandling af dagsordenens punkt H (valg af hovedbestyrelse m.v.) har medlemmer, der ikke er repræsentanter, men er foreslået valgt til et tillidshverv, taleret. For at være valgbar skal vedkommende have været medlem af Schæferhundeklubben for Danmark i mindst 3 måneder forud for repræsentantskabsmødet og have betalt forfaldent kontingent. 

 

§ 24. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde: 

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes, når hovedbestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25% af repræsentantskabets medlemmer indgiver skriftlig begæring herom til landsformanden med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. En skriftlig begæring er kun gyldig, såfremt den afleveres personligt af hver enkelt repræsentant (enten via mail eller via et underskrevet brev), og såfremt den indeholder repræsentantens fulde navn, angivelse af evt. kredstilhørsforhold samt medlemsnummer.

Et ekstraordinært repræsentantskabsmøde er beslutningsdygtigt uanset fremmødet. Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal ske senest 2 måneder efter begæringens modtagelse og med mindst 14 dages varsel. 

Der gælder samme bestemmelser for stemmeberettigelse og valgbarhed ved ekstraordinært repræsentantskabsmøde som ved ordinært repræsentantskabsmøde. 

 

§ 25. Lovændringer: 

Lovændringer skal vedtages på et repræsentantskabsmøde med mindst to 2/3 flertal. Blanke stemmer medregnes ikke. Lovene skal indsendes til godkendelse i DKK. 

 

§ 26. Klubbens ophævelse: 

Klubben kan kun ophæves, når forslag herom har været optaget på dagsordenen på et repræsentantskabsmøde, hvor det skal vedtages med tre fjerdedele af de afgivne stemmer, idet blanke stemmer dog ikke medregnes, og vedtagelsen derefter stadfæstes med samme majoritet ved urafstemning. 

Urafstemning sker skriftligt på en af klubben autoriseret stemmeseddel, der skal indrettes således, at afstemningen gøres hemmelig, dog skal det være muligt for stemmetællerne at konstatere, at stemmeafgiveren er stemmeberettiget medlem af klubben. 

Afstemningsfristen bør være mindst 14 dage. Stemmeoptælling finder sted umiddelbart efter indsendelsesfristens udløb. 

Stemmeoptælling foretages af, de ved det forudgående repræsentantskabsmøde valgte, stemmetællere, der tillige skal påse, at indsendelsesfristen er overholdt. Stemmesedler, der fremkommer efter indsendelsesfristens udløb, er at anse for ugyldige. 

Vedtagelse af klubbens ophævelse skal være ledsaget af bestemmelse om anvendelse af klubbens midler, der dog kun må anvendes i hundesagens interesse. 

 

§ 27. Skuer, Hvalpeshows og udstillinger: 

Skuer, hvalpeshows og udstillinger arrangeres og afholdes af kredsene. 

Hovedbestyrelsen udarbejder hvert år inden 1. januar en arrangementsplan for det efterfølgende år. 

Arrangementsplanen, der også indeholder avlskåringer/ avlsgodkendelsesarrangementer og landsdækkende brugshundearrangementer, skal tilgodese alle egne af landet. 

Dommere til klubbens skuer, hvalpeshows og udstillinger samt til DKK’s udstillinger udpeges blandt de af DKK autoriserede dommere af hovedbestyrelsen efter indstilling fra kredsene. Kredsenes ønsker om dommere og arrangementer skal så vidt muligt tilgodeses.

 

§ 28. Prøver/konkurrencer:

Prøver afholdes og tilrettelægges af kredsene.

Kredsene kan afholde alle de af FCI godkendte prøver som beskrevet i ”Håndbog

for brugshundesport”

Anmodning om afholdelse af prøve indsendes til Sekretariatet/ Brugshunderådet. Schæfer-

hundeklubbens prøver/konkurrencer kan kun bedømmes af brugsprøve-dommere

autoriseret af Schæferhundeklubben for Danmark eller af FCI.

Brugsprøvedommere må kun medvirke ved prøver, der er anmeldt overfor og

tilladt afholdt af Brugshunderådet eller anden specialklub/DKK.

 

 § 29. Samarbejde med nationale og internationale organisationer: 

Mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark er der oprettet en overenskomst, hvori de nærmere regler for samarbejdet samt parternes rettigheder og pligter, herunder økonomiske relationer er fastlagt. 

Hovedbestyrelsen kan optage samarbejde med danske specialklubber for andre brugshunderacer samt med udenlandske specialklubber for schæferhunde, der direkte eller indirekte er tilsluttet FCI. Schæferhundeklubben for Danmark deltager i det internationale samarbejde om schæferhunden ved medlemskab af Verdensunionen for schæferhundeforeninger (WUSV).

 

§ 30. Disciplinærsager: 

Har et medlem: 

• ved ord eller gerning modarbejdet Schæferhundeklubbens/kredsens interesser, 

• i et kynologisk anliggende handlet uredeligt eller i øvrigt tilsidesat gældende forskrifter, 

• i forbindelse med skuer, udstillinger eller prøver overtrådt de herfor gældende reglementer, 

• handlet således, at betingelserne for optagelse som medlem ikke længere opfyldes, 

• overtrådt lov om værn af dyr og er idømt straf herfor, 

 

kan der træffes disciplinære foranstaltninger over for det pågældende medlem. 

 

§ 31. Disciplinære foranstaltninger og advarsler/misbilligelser: 

Sådanne foranstaltninger kan bestå i: 

A. Tildeling af misbilligelse eller advarsel (medfører ikke indskrænkelse af medlemmets rettigheder)

B. Frakendelse af kennelmærke 

C. Frakendelse af tillidshverv i DKK og/eller samarbejdende specialklub 

D. Udelukkelse af den pågældende person samt af de hunde, som ejes af den pågældende, fra deltagelse i de af DKK og/eller samarbejdende specialklubber arrangerede udstillinger, skuer, prøver, konkurrencer og andre aktiviteter 

E. Udelukkelse fra adgang til stambogsføring 

F. Eksklusion af DKK og/eller samarbejdende specialklub 

G. Nedlæggelse af avlsforbud 

 

• Punkt A kan bringes i anvendelse af Schæferhundeklubbens hovedbestyrelse. 

• De i punkt A nævnte disciplinære foranstaltninger kan ikke bringes i anvendelse, før indklagede har haft mulighed for at udtale sig. 

• Flere af disse foranstaltninger kan af Dansk Kennel Klubs disciplinær-nævn, der har den endelige afgørelse i disciplinærsagen i de med Dansk Kennel Klub samarbejdende specialklubber, bringes i anvendelse samtidig. De under B, C, D, E, F og G nævnte sanktioner kan ikendes for bestemt tid eller for stedse. 

 

§ 32. Midlertidige disciplinære foranstaltninger: 

Hovedbestyrelsen kan, når grundlaget for en disciplinærsag er til stede, og når hurtig indgriben skønnes nødvendig, indstille til DKK’s bestyrelse, at der træffes midlertidig beslutning om foranstaltning over for den eller de indklagede i overensstemmelse med DKK’s love § 26. 

En sådan midlertidig beslutning har gyldighed, indtil disciplinærnævnets kendelse foreligger – dog højst i 6 måneder. 

________________________________________

 

Revideret efter Repræsentantskabsmødet den 17.03.2024 og godkendt af DKK den 08.04.2024.

Helen Kragh
Hovedbestyrelsen

 

 


Udskriv denne side

Nyheder


Sekretariatet holder sommerferie i juli

11. juni 2024
Sommerferien nærmer sig med raske skridt, og det gælder også for sekretariatet.
Sekretariatet holder nemlig ferielukket i juli måned, hvor der ikke vil blive besvaret mails eller telefon i denne periode.
Har du brug for hjælp i sekretariatets ferie, kan du kontakte Forretningsudvalget i Schæferhundeklubben, fu@schaeferhund.dk.
Sekretariatet ønsker Schæferhundeklubbens medlemmer en god sommer.